U hebt Adobe Flash Player niet geïnstalleerd of javascript is uitgeschakeld. Get Adobe Flash Player

Factuurvoorwaarden en algemene voorwaarden

Faktuurvoorwaarden en algemene voorwaarden

integraal overgenomen van de oude uit gebruik genomen site algemene voorwaarden en faktuurvoorwaarden en laatst aangepast in 2012.

FAKTUURVOORWAARDEN :

Art1: Al onze fakturen zijn kontant betaalbaar. Onder voorbehoud van al onze rechten zal een verwijlintrest van 15% per jaar verschuldigd zijn op al de sommen die op hun vervaldag niet voldaan zijn en zulks zonder ingebrekestelling noch aanmaning. De geleverde goederen blijven eigendom van MULTIFLOR, zolang de gehele som niet voldaan werd. Wij behouden ons het recht om de niet betaalde goederen terug te halen.

Art2 : Het bedrag der faktuur zal bij gebreke binnen de maand na de vervaldag ten titel van forfaitaire bedongen schadeloosstelling verhoogd worden met 20% en met een minimum van 62 ¤ / faktuur.

Art3 : Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het arrondissement Leuven.

Art4 : Om geldig te zijn moeten de klachten op de levering en/of de faktuur en -voorwaarden schriftelijk binnen de drie dagen geschieden

volgend op de levering en/of ontvangst der faktuur. Bij gebreke zal de levering , faktuur en voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn.

Art 5 : Bij bestelling en levering zullen enkel en alleen onze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarbij de koper zich ertoe verbind deze te aanvaarden.

Art 6 ; Bij ieder geschil van welke aard ook verklaard de ontvanger van deze factuur zich akkoord dat enkel de voorwaarden van Multiflor zullen primeren.

Art 7.: Op alle facturen die op hun vervaldag niet zijn voldaan is de koper en / of ontvanger van deze factuur akkoord dat alle mogelijke inningskosten, gerechtsdeurwaarderskosten, incasso kosten, advocaatskosten, enz die zullen voortvloeien uit het verkrijgen van de bedoelde openstaande sommen, integraal zullen gedragen worden door de koper, zijn lasthebber of aangeduide vertegenwoordiger.

Art 8. : Artikel 7 word beschouwd als een bijkomende contractuele verbintenis die invoege treed vanaf de openstaande sommen niet voldaan zijn op hun vervaldag. Deze bijkomende contractuele verbintenis geeft de verkoper het recht om de eventuele niet gedekte inningskosten, zelfs na rechtspraak, integraal te vorderen van de koper op eenvoudig verzoek van de verkoper. Indien de koper niet ingaat op het vergoeden van bewezen inningskosten, zijn hierop eveneens mogelijke sommeringskosten van toepassing door de gerechtsdeurwaarder.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art 9 : Wij zijn zelf afhankelijk van talrijke leveranciers, fabrikanten, groothandels, transportfirma's, enz. Laattijdige leveringen, niet leveren, verkeerd leveren, enz kunnen helaas soms voorkomen. Ongunstige weeromstandigheden kunnen ook tot vertragingen leiden. Al deze gevallen zijn voor ons een geval van overmacht. Dit kan nooit leiden tot enige opschorting van een overeenkomst of leiden tot schadevergoeding.

Art 10 : De algemene voorwaarden zijn van toepassing op professionele personen, bedrijven en instellingen, particulieren,... (deze lijst is niet limitatief) dewelke een aankoop/verkoop, levering van dienst realiseren en/of een factuur ter inning aanbieden ten overstaan van Audenaerde Peter Beheerder van Multflor, ten overstaan van Multiflor, swimmingpool en alle andere afdelingen behorend tot deze groep, of een factuur aangeboden krijgen van Audenaerde Peter, Multiflor, Swimmingpool en alle andere afdelingen behorende tot deze groep.

Art 11 : Bij overschrijding van de vervaldatum van een faktuur behouden we ons het recht voor om zonder enige aanmaning een verhoging te berekenen van 10 % op het totale faktuurbedrag en dit bovenop de gewone faktuurvoorwaarden.

Art 12 : vertegenwoordigers van produkten en diensten en controleurs van welke instantie dan ook dienen steeds vooraf een afspraak vast te leggen. Indien deze toch langskomen zonder afspraak dan behouden we ons het recht voor om een faktuur op te maken als administratieve vergoeding voor de tijdsverspilling en geleden schade hierdoor.

Art 13 : Indien opzoekingswerk, administratief werk of enige andere vorm van werk nodig blijkt op briefwisseling, dan behouden we ons het recht voor om deze integraal door te faktureren tegen het gebruikelijk boekhouderstarief bovenop de kosten voor onze werking.

Art 14 : Eénieder die een economische transactie stelt tegenover ons of deelneemt aan een economische transactie van ons, verklaart zich volledig akkoord met alle vermelde artikelen.

Art 15 : Er is sprake van een transactie vanaf dat een bedrijf, firma, instelling of persoon onze naam of bedrijfsnaam gebruikt in combinatie met ons btwnr en/of Kbo nr, of een particulier onze factuur heeft aanvaard en niet geprotesteerd heeft binnen de vermelde geldige termijn.

Art 16 : Indien alvorens dergelijke transactie plaatsvind, geen bepaalde wijzigingen zijn onderhandeld en bevestigd via aangetekend schrijven, kan er nooit van enige afwijking sprake zijn.

Art 17 : Alleen en enkel alleen onze voorwaarden zijn van toepassing. Nooit komen andere voorwaarden in aanmerking, zelfs al staan deze vermeld op zijn/haar fakturen. Dan nog primeren steeds eerst onze voorwaarden. Iedereen die een economische transactie stelt tegenover ons, of aan een economische trannsactie deelneemt van ons,  verklaart zich hiermee volledig akkoord.

Art 18 : De administratieve uurloonvergoeding die we kunnen in rekening brengen bedraagt op 01-01-2009 : 75 eur/u.+ BTW.

Art 19 : Bedrijven/instellingen en personen die in rechtszaken betrokken geraken, die in opspraak komen of waarvan vermoeden en bewijs geleverd word van malafide praktijken, of deze niet conform de geldende wetgeving werken, kunnen nooit nog enige commerciële, economische transactie verrichten met ons. Dit om de naam van ons bedrijf gezuiverd te houden en alle mogelijke verwantschappen met dergelijk malafide bedrijf/persoon uit te sluiten.

Art 20 : Bedrijven of instellingen die ons een tweede maal of meermaals om een bepaald document opvragen, of bij herhaling dienen geantwoord te worden, worden gefaktureerd aan het geldende administratieve uurloontarief, om de extra kosten voor het dubbele werk te compenseren.

Art 21 : Alle voorgaande artikels zijn van toepassingen op alle bedrijven, personen, diensten en instellingen, al dan niet uit de privésector of staatsgebonden sectoren, enenals de deels geprivatiseerde bedrijven, en bedrijven die opereren onder welke hoedanigheid dan ook.

©Multiflor 1989-2012